En majoritet av alla kvinnor lider i klimakteriet av besvär som påtagligt försämrar deras livskvalitet. Trots det får många inte den hjälp de skulle vilja ha. En viktig orsak är den utbredda oro som finns mot hormonbehandling.  Därför rekommenderar nu ledande gynekologer växtbaserade medel som förstahandsalternativ för kvinnor som inte vill ta hormontillskott mot sina klimakteriebesvär.

Vid den stora gynekologkonferensen i Barcelona tidigare i höst lyftes problematiken med att det finns ett stort glapp mellan behovet av behandling av klimakteriebesvär och den behandling
som faktiskt erbjuds. Hormonbehandling är effektiv och anses i dag som säker, men många kvinnor är skeptiska inför att ta hormoner efter larm om att hormontillskott kan öka risken för exempelvis bröstcancer.

– För många kvinnor är det en svår omställning när östrogenhalterna i kroppen sjunker i anslutning till menopausen och besvären kan pågå under lång tid, från förklimakteriet och långt upp i åldrarna, säger professor Andrea Genazzani, ordförande i European Society of Gynecology.

– Det kan handla om allt från värmevallningar, svettningar, oro, nedstämdhet och sömnproblem, besvär som allvarligt påverkar hälsa och livskvalitet, till långsiktiga effekter som försämrad benhälsa, säger professor Genazzani.

FÖRSTAHANDSVALET VID BEHANDLING av klimakteriebesvär är idag hormonläkemedel. Men många kvinnor vill inte ta hormoner, eftersom behandlingen förknippas med en ökad risk för bröst- och livmoderscancer.

Den här oron måste vi gynekologer ta på allvar, även om vi som specialister vet att modern hormonbehandling är både effektiv och säker, säger Andrea Genazzani. Men dessvärre ger vi i dag ingen vägledning för de kvinnor som inte vill ta hormontillskott – trots att det faktiskt finns väldokumenterade, säkra och effektiva alternativ. Där måste vi som specialister ta vårt ansvar genom att skaffa oss kunskap om alternativa terapier och förmedla den kunskapen till kvinnor i klimakteriet. Det kan inte vara rimligt att kvinnor i klimakteriet ska behöva drabbas av försämrad hälsa och livskvalitet bara för att de inte vill ta hormonläkemedel.

ANDREA GENAZZANI LYFTER fram den växtbaserade substansen DT56a, som framställs ur fermenterad soja, som ett exempel på ett väldokumenterat alternativ till hormonbehandling. DT56a ingår som aktiv substans i medlet Femarelle som har använts av miljontals kvinnor runtom i världen under lång tid.

– DT56a verkar direkt på östrogenreceptorerna och får därmed en likvärdig effekt som hormonbehandling, men har visat sig ha en god säkerhetsprofil utan påverkan på vävnad i exempelvis bröst och underliv. Det gör att vi i dag bör betrakta Femarelle som ett första linjen alternativ vid behandling av klimakteriebesvär, säger Andrea Genazzani.

OPINIONSFÖRETAGET OPTICOM har intervjuat kvinnor om klimakterierelaterade besvär och en majoritet, 3 av 4, anger att de kan tänka sig förebyggande behandling mot klimakteriebesvär. Men många drar sig för att söka hjälp för sina besvär. Endast 40 procent av de tillfrågade kvinnorna anger att de har sökt gynekolog eller allmänläkare för sina besvär.

Undersökningen visar att de vanligaste klimakteriebesvären är värmevallningar, svettningar, sömnbesvär, oro/nedstämdhet, sköra slemhinnor och sämre sexliv – och att få kvinnor har tillgång till effektiv hjälp.

Naturlig hjälp vid klimakteriebesvär

I anslutning till klimakteriet minskar kvinnans östrogenproduktion. Det leder för många till besvär som värmevallningar, svettningar och sömnsvårigheter. Nu rekommenderar ledande gynekologer att kosttillskottet Femarelle läggs till som ett förstahandsval i verktygslådan för behandling av klimakteriebesvär.

Vid gynekologkonferensen i Barcelona nyligen uppmärksammades behovet av fler behandlingsalternativ för kvinnor med klimakteriebesvär.

– Vi måste uppmuntra fler kvinnor söker hjälp tidigare för klimakteriebesvär och att vi erbjuder alternativ till konventionell behandling, sade professor Andrea Genazzani, ordförande i European Society of Gynecology.  Hormonterapi är effektiv men förknippas med ökad risk för bröst- och livmodercancer. Det gör att många kvinnor är skeptiska och därför riskerar att stå utan behandling.

Att Femarelle, med den aktiva substansen DT56a, nu lyfts fram som ett förstahandsalternativ till hormonterapi bygger på flera studier som visar på likvärdig effekt som vid hormonbehandling – med den skillnaden att vävnaden i bröst och livmoder inte påverkas.

– Dessa rön gör att fler kvinnor kan få tillgång till en effektiv och säker behandling i olika skeden av klimakteriet, säger professor Andrea Genazzani.

Fakta om Femarelle

Femarelle har i studier visat sig ha en likvärdig effekt som hormonterapi vid klimakteriebesvär med symptom som värmevallningar, svettningar, sömnbesvär samt försvagad benstomme. Effekten kan, enligt vissa studier, märkas redan efter några dagars behandling. Den verksamma substansen DT56a, som utvinns ur fermenterad soja, verkar selektivt mot östrogenreceptorerna – utan att påverka vävnad i bröst eller livmoder.

Femarelle finns i tre varianter, Femarelle Rejuvenate för kvinnor 40+, Femarelle Recharge för kvinnor 50+ samt Femarelle Unstoppable för kvinnor 60+.